Pravilnik udruge PDF Ispis E-mail
Nedjelja, 28 Siječanj 2007 21:21
Pravilnik o radu Udruge

Članak 1.

Definicija Pravilnika o radu

(1) Ovim Pravilnikom uređuje se:
- definicija mreže Udruge;
- sigurnost mreže i zaštita podataka;
- suradnja sa drugim udrugama, organizacijama i ustanovama
- sponzori i donatori;
- članstvo i članarine;
- prava i obaveze članova;
- prava i obaveze člana kod kojeg je pristupna točka Node, Bridge, Backbone node ili router;
- zabrane;
- opća pravila;
- nedozvoljene aktivnosti;
- čuvanje tajnosti podataka;
- povreda obveza;
- završne odredbe

Članak 2.
Definicija mreže Udruge
(1) Bežična mreža Udruge je sklop komunikacijskih uređaja, softvera i druge opreme koji povezuje višekorisnička i osobna računala u lokalnu otvorenu mrežu Udruge.
(2) Servis je svaki skup funkcija koje se obavljaju uporabom informatičke opreme (softvera i hardvera), a služe za obavljanje određenog procesa u smislu prikupljanja, prijenosa, obrade, pohranjivanja i dostupnosti podataka.
(3) Sve pojedine pristupne točke i prateću opremu postavljenu na njoj financirala je i postavila Udruga i Udruga je jedini vlasnik opreme.

Članak 3.
Sigurnost informatičke mreže i zaštita podataka
(1) Za razvoj, postavljanje, održavanje, administraciju i zaštitu od neovlaštenog pristupa Udruzi ovlašten je Upravni odbor Udruge te prema njima imenovan odjel Tehničke službe Udruge.
(2) Pravo pristupa mreži, odnosno pravo korištenja određenog servisa čije je postavljanje napravila sama Udruga nadzire se primjenom jedne, ili više osobnih lozinki, koje je korisnik obvezan držati u tajnosti i koristiti samo za vlastite potrebe.
(3) Ostavljanje otvorenih, nekorištenih mogućnosti pristupa mreži predstavlja narušavanje sustava sigurnosti.
(4) Za korištenje nekih servisa moguća je dodjela skupnih lozinki. Odluka o tome u nadležnosti je tehničke službe Udruge. Na vlasnicima pojedinih servisa je da sami odrede kome, kako i na koji način žele dopustiti pristup na vlastitom računalu.

Članak 4.
Suradnja sa drugim udrugama, organizacijama i ustanovama
(1) U svrhu ostvarivanja ciljeva definiranih Statutom, Udruga može surađivati sa drugim udrugama, organizacijama i ustanovama kako u Republici BiH, tako i na međunarodnoj razini.
(2) Suradnja sa srodnim udrugama koje imaju slične ciljeve i područje djelatnosti, provodit će se prema posebnom ugovoru sa svakom pojedinom udrugom, a bit će regulirana zasebnim Pravilnikom o suradnji.
(3) Udruga se obvezuje na suradnju sa državnim organima, organima javnog reda i mira, te organima pravosuđa u skladu sa Zakonima Republike BiH u svrhu sprečavanja nelegalnih aktivnosti u okviru Udruge.
(4) Udruga može inicirati osnivanje svojih podružnica ili ogranaka na drugim
lokacijama, te tehnički i materijalno potpomagati ostvarivanje njihovih ciljeva, a odluku o osnivanju podružnica ili ogranaka donosi Skupština Udruge. Međusobne obveze Udruge i podružnice ili ogranka uređuju se posebnim ugovorom o suradnji za koji je nadležan Upravni odbor.
(5) Udruga se može po potrebi udružiti sa srodnim udrugama na području
Republike BiH, koje imaju slične ciljeve i područje djelatnosti u svrhu tehničkog napretka i ostvarivanja ciljeva definiranih Statutom Udruge i općeg interesa za dobrobit Republike BiH na dotičnom području djelatnosti. Odluku o udruživanju Udruge sa drugim Udrugama donosi Skupština Udruge. Međusobne obveze Udruge i drugih Udruga uređuju se posebnim ugovorom za koji je nadležan Upravni odbor.
(6) Udruga se može po potrebi učlanjivati u međunarodne udruge sukladno Zakonu o Udrugama Republike BiH.

Članak 5.
Sponzori i Donatori
(1) Udruga može fizičku ili pravnu osobu, koja preuzme financiranje neke aktivnosti ili djelatnosti u okviru udruge proglasiti Sponzorom. Međusobne obveze Udruge i Sponzora uređuju se posebnim ugovorom za koji je nadležan Upravni odbor.
(2) Udruga može fizičku ili pravnu osobu, koja odluči Udruzi dodijeliti određenu materijalnu ili financijsku pomoć, ili besplatno pružiti neku uslugu proglasiti Donatorom.
(3) Na temelju stavka (1) i (2) ovog Članka Pravilnika, Sponzora odnosno Donatora može se proglasiti počasnim članom Udruge, te mu se može dodijeliti posebno priznanje za pomoć u ostvarivanju ciljeva udruge i unapređenju njenog rada.

Članak 6.
Članstvo i članarina
(1) Odluku o prijemu u članstvo Udruge na temelju popunjene pristupnice donosi Upravni odbor te zadržava pravo odbiti ili privremeno odgoditi prijem u članstvo bez posebnog obrazloženja.
(2) Odluka o prijemu podnosioca pristupnice u punopravno članstvo Udruge, te sva prava koja time proizlaze stupaju na snagu potpisom ovlaštene osobe Upravnog odbora i pečatom Udruge na pristupnici od datuma koji je uz to naznačen.
(3) Ovjereni i odobreni original pristupnice smatra se ujedno i međusobnim ugovorom između člana Udruge i Udruge po kojem proizlaze sva međusobna prava i obveze, te se pristupnica kao takva sprema u pismohranu Udruge, sa svim podacima o pristupu, a ovjerena kopija te pristupnice vraća se podnosiocu pristupnice.
(4) Osobe koje su izgubile pravo članstva u Udruzi, neplaćanjem članarine, privremenim isključenjem ili svojevoljnim istupanjem na razdoblje duže od godinu dana, mogu postati ponovno članovi udruge, podnošenjem pismene zamolbe Upravnom odboru te uplaćivanjem članarine. Po razmatranju pismene zamolbe, Upravni odbor se obvezuje da će odluku o ponovnom primanju/neprimanju u članstvo podnosiocu zamolbe dostaviti pismenim putem u roku od 15 dana od prijema zamolbe.
(5) Osobe koje su izgubile pravo članstva u Udruzi, privremenim isključenjem ili
svojevoljnim istupanjem na razdoblje kraće od godinu dana, mogu postati ponovno članovi udruge, podnošenjem pismene zamolbe Upravnom odboru. Po razmatranju pismene zamolbe, Upravni odbor se obvezuje da će odluku o ponovnom primanju/neprimanju u članstvo podnosiocu zamolbe dostaviti pismenim putem u roku od 15 dana od prijema zamolbe.
(6) Udruga se obvezuje na čuvanje tajnosti podataka navedenih u pristupnici, a podatke će navedene u njoj koristiti isključivo za vlastite potrebe, te ni u kom slučaju ustupiti ih trećoj osobi ili javnosti.
(7) Član Udruge obvezuje se na čuvanje tajnosti podataka navedenih na pristupnici, te je dužan zaštititi ih od pristupa treće osobe ili javnosti.
(8) Upisnina u Udrugu plaća se jednokratno, a ujedno vrijedi i kao članarina za prvu godinu članstva u Udruzi.
(9) Članarina vrijedi za jednu godinu, koja je definirana Člankom 12. stavak 6 Statuta Udruge, a članstvo u Udruzi i ostvarena prava po tom članstvu nisu prenosiva na treće osobe. U slučaju spajanja u mrežu Udruge na više spojnih točaka, član plaća članarinu po svakoj točci, a svaki od vlasnika spojenih računala posebno plaća članarinu iako su svi spojeni preko jednog klijent čvora.
(10) Upisnina u udrugu, takozvana participacija u mrežnu opremu iznosi 1 KM, a nepovratno je sredstvo koje je korisnik uplatio kod učlanjenja u Udrugu. Upisnina se ubraja u imovinu (temeljna sredstva) udruge nužna za funkcioniranje i izgradnju opreme Udruge, definirane Člankom 12. stavak 6 Statuta Udruge.
(11) Pravo na povrat sredstava navedenih u stavku 10 ovog članka može se ostvariti samo u slučaju da je Upravni odbor odbio primiti podnosioca pristupnice u članstvo Udruge, dok je podnosioc pristupnice već uplatio ta sredstva u korist Udruge.
(12) Pravo na povrat članarine u Udruzi ostvaruje se samo ako je zamolba za ponovni prijem u članstvo Udruge odbijena, dok je podnosioc zamolbe već uplatio sredstva u korist Udruge.
(13) Prikupljanje članarina vrši se početkom financijske godine, tijekom mjeseca siječnja, radi donošenja financijskog plana Udruge. Iznimno, članovi koji su svoja članska prava ostvarili u drugoj polovici godine, uplaćivanjem članarine ili upisnine, uplaćuju članarinu u Udruzi tek narednu godinu.
(14) Ovim pravilnikom definiraju se slijedeće kategorije članstva sa pripadajućim pravima i iznosom članarine:
Fizička osoba – 10 KM:
- članska iskaznica Udruge (nakon ispunjavanja pristupnice te plaćanja
članarine)
- interna e-mail adresa oblika Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
- uređivanje svoje članske stranice na portalu Udruge
- korištenje lokalnih servisa (WWW, ftp, news, irc...)
- prisustvovanje svim druženjima i manifestacijama u organizaciji Udruge
- pomoć oko rješavanja problema koji su ključni za rad ili širenje Udruge
- IP adresu ili cijeli IP range za svoj subnet
- instrukcije za routanje i održavanje routera
Znanstvene ustavove (škole, instituti i slično) – besplatno:
- članska iskaznica Udruge
- interna e-mail adresa oblika Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
- uređivanje svoje članske stranice na portalu Udruge
- korištenje lokalnih servisa (WWW, ftp, news, irc...)
- prisustvovanje svim druženjima i manifestacijama u organizaciji Udruge
- pomoć oko rješavanja problema koji su ključni za rad ili širenje Udruge
- IP adresu ili cijeli IP range za svoj subnet
- instrukcije za routanje i održavanje routera
Počasne članice
(15) Svi oni koji su svojim djelovanjem značajno pridonijeli radu i ugledu udruge o čemu odlučuje Upravni odbor. Prijedlozi se prijavljuju Upravnom odboru Udruge s prijedlogom oblika pomoći, financiranja opreme, omogućavanja besplatnog pristupa Internetu članovima Udruge ili pružanje lokalnih servisa i sadržaja za članove Udruge. Upravni Odbor Udruge može prihvatiti ili odbiti njihovu prijavu bez detaljnog objašnjenja.
(16) Udruga ostavlja mogućnost otvaranja posebne kategorije članstva temeljene na
pojedinim ili specifičnim slučajevima čiji se opisi i zahtjevi dostavljaju Upravnom odboru koji na temelju svoje odluke može donijeti aneks Pravilnika o članarinama. Na isti će se način rješavati moguće nadopune prava pojedinih kategorija članstva.
(17) Udruga uz sukladnost Skupštine i Upravnog odbora može znanstvenim ustanovama pružiti besplatan pristup uslugama na određeno odnosno neodređeno vrijeme. U takvim slučajevima donosi se Pravilnik o suradnji sa ustanovom.

Članak 7.

Obaveze člana
(1) Svaki član Udruge treba svakodnevno ili prema mogućnostima tokom korištenja
pratiti kvalitetu veze sa pristupnom točkom (ili više njih), te poduzimati akcije s tim u svezi. U slučaju kvarova, primijećenih tehničkih nepravilnosti u radu opreme Udruge dužan je obavijestiti Tehničku službu Udruge.
(2) Ukoliko član pruža neki servis sa svog računala bilo bi poželjno da ga pruža 365/7/24, a da pri gašenju tog računala sa aktivnim servisom provjeri da li koji korisnik trenutno koristi dotične servise i dogovori se s tim korisnikom svog resursa.
(3) Svaki je član obavezan prijaviti Udruzi broj računala koje namjerava spojiti u mrežu s pripadajućim MAC adresama svakog računala, kako je to definirano na pristupnici, a nakon spajanja je dužan konfigurirati mrežne parametre na spojenim računalima prema uputama koje dobiva od tehničke službe Udruge.
(4) U slučaju spajanja male privatne LAN mreže (npr. poduzeća), član je dužan prijaviti sva računala iz te mreže te ne smije naplaćivati naknadu za spajanje ostalim korisnicima iz privatne LAN mreže. Tehnička služba Udruge u takvom slučaju mora prethodno verificirati tehničko rješenje prema kojem se izvodi spajanje LAN mreže na mrežu Udruge.
(5) Član Udruge je dužan prijaviti sve prekršaje i povrede odredbi ovog Pravilnika i Statuta Tehničkoj službi Udruge, kako svoje tako i primijećene od drugih u najkraćem mogućem roku.

Članak 8.
Obaveze člana kod kojeg se nalazi Pristupna točka, Bridge, Backbone node ili router
(1) Svaki član Udruge kod kojeg je postavljena Pristupna točka, Bridge, Backbone
node ili router treba osigurati nesmetano napajanje strujom uređaja opreme Udruge 24 sata/365 dana u godini te dozvoliti Tehničkoj službi Udruge nesmetani pristup opremi za inicijalno konfiguriranje prije instalacije na objektu.
(2) Član Udruge kod kojeg je postavljena Pristupna točka, Bridge, Backbone node ili
router mora se pridržavati instrukcija koje su mu dane za routanje te je obavezan Tehničkoj službi Udruge, omogućiti stalan pristup do opreme u vlasništvu Udruge u svrhu konfiguracije, nadzora, otklanjanja eventualnih pogrešaka i radi moguće rekonfiguracije.
(3) Član Udruge kod kojeg je postavljena Pristupna točka, Bridge, Backbone node ili router obvezuje se da neće mijenjati konfiguracijske parametre opreme u vlasništvu Udruge, prebacivati povremeno u druge mreže ili samostalno, bez prethodne dozvole tehničke službe otklanjati greške u radu.
(4) Član Udruge kod kojeg je postavljena Pristupna točka, Bridge, Backbone node ili router obvezuje se voditi računa o vidljivosti svoje antene sa što većeg područja te voditi računa o ispravnosti i stalnoj dostupnosti svoje opreme (kako mrežnoj tako i fizičkoj) kao i pratiti kvalitetu veze sa BackBoneom te poduzimati akcije s tim u svezi, a u slučaju neispravnog rada odmah obavijestiti Tehničku službu Udruge.
(5) Član Udruge kod kojeg je postavljena Pristupna točka, Bridge, Backbone node ili
router obvezuje se spriječiti neautorizirani pristup mreži Udruge prema instrukcijama koje mu se daju iz Tehničke službe, te dozvoliti pristup resursima svakom autoriziranom članu.

Članak 9.
Zabrane
(1) Niti jedan član Udruge ne smije naplaćivati pristup preko svoje mrežne ili bežične mrežne opreme do bilo kojih servisa koji se nalaze na mreži Udruge ili vanjskim mrežama dostupnim preko mreže Udruge ostalim članovima Udruge ili bilo kome drugome izvan Udruge.
(2) Niti jedan član Udruge ne smije slati reklamne poruke na mail liste ili na forum postavljati reklamne poruke na svoje osobne stranice u okviru portala Udruge bez prethodnog dogovora i dozvole Upravnog odbora Udruge.
(3) Niti jedan član Udruge ne smije imati komercijalan sadržaj i servis unutar Udruge bez prethodnog dogovora i dozvole Upravnog odbora te na svojim stranicama postavljati zabranjene sadržaje regulirane člankom 11. ovog Pravilnika.
(4) Niti jedan član Udruge ne smije zloupotrebljavati znanje radeći štetu na računalu drugih članova ili kršeći na bilo koji način njihovu privatnost te ometati rad postojećim korisnicima Udruge.
(5) Niti jedan član Udruge ne smije distribuirati lažne podatke o mreži, pravilima rada te o Udruzi općenito ili distribuirati i objavljivati informacije koje su suprotne opće prihvaćenim moralnim normama ili narušavaju ugled i privatnost pojedinca ili Udruge kao i protivno načelima ponašanja na mreži (Netiquette).

Članak 10.
Opća pravila
(1) Korisnici koji stavljaju sadržaje na mrežu Udruge moraju biti svjesni da imaju potpuno ista prava i odgovornost kao i drugi autori, što se posebice odnosi na povrede copyrighta, intelektualnog vlasništva i sličnih pravnih regulativa.
(2) Udruga ne nadgleda, ne snima i ne cenzurira sadržaje koje korisnici
postavljaju na svoja računala, ali u slučaju dojave će promptno reagirati i onemogućiti daljnje objavljivanje i/ili distribuciju svih problematičnih sadržaja, a protiv korisnika koji je time prekršio ovaj pravilnik poduzeti će adekvatne mjere.
(3) Udruga zadržava pravo onemogućavanja ili ukidanja pristupa korisnicima
bilo kojoj usluzi u slučaju procjene da se usluga ne koristi na prikladan način.
(4) Svako zloupotrebljavanje resursa i nanošenje štete opremi Udruge ili drugim članovima strogo je zabranjeno i dovodi do ukidanja članstva bez posebnog obrazloženja.
(5) Udruga nije odgovorna za eventualne štete ili odštetne zahtjeve koji mogu nastati korisnikovim nepridržavanjem ovih pravila, a član se obvezuje nadoknaditi svaki eventualni trošak prema trećim stranama proizašao iz neprimjerenog korištenja usluga.
(6) Udruga se ograničava od pravne i krivične odgovornosti koje proizlaze ili mogu nastati nepridržavanjem članova Udruge ovog Pravilnika ili Pravosudnih odredbi i zakona Republike BiH. Svaki član je sam odgovoran za svoje aktivnosti u okviru Udruge. Udruga se prema ovom Pravilniku obvezuje u najkraćem mogućem roku spriječiti člana u svim mogućim nelegalnim aktivnostima korištenjem ili posredstvom opreme Udruge.
(7) Tehnička služba ima pravo koristiti alate u svrhu nadzora rada kompletne mreže i servisa na njoj kao i za otkrivanje i otklanjanje nepravilnosti u radu ili aktivnostima pojedinih članova.
(8) Udruga ne odgovara za eventualnu povredu zakonskih regulativa vezanihza rad bežične opreme postavljene od strane svakog pojedinog člana Udruge.
(9) Udruga ne odgovara za eventualnu štetu nastalu nepravilnim korištenjembežične opreme i eventualnu štetu nastalu statičkim pražnjenjem, udarom groma i drugim višim silama na računalu korisnika i opremi unutar objekta u kojem se korisnik nalazi.

Članak 11.
Sadržaji i aktivnosti koje nisu dozvoljene:
- nelegalni materijali što čine djela zaštićena autorskim pravima, komercijalne audio,
video, ili glazbene sadržaje te svaki materijal koji je u suprotnosti s zakonskom
regulativom
- materijali za odrasle koji uključuje pornografiju ili drugi neprimjeren sadržaj. Definiciju "materijala za odrasle" vrši, na temelju slobodne procjene upravni odbor Udruge.
- "warez" je zajednički naziv za piratski softver, emulatore, phreaking, hacking, razbijanje passworda, skripte i arhive, mp3 i drugi multimedijalni zapisi bez izričitog dopuštenja autora i vlasnika, IRC botovi, virusi, trojani, wormovi i drugi destruktivni sadržaji, a uključuje i sadržaje koji objavljuju linkove na spomenute materijale i/ili upute kako se isti koriste
- "spam" podrazumijeva slanje neželjenih elektronskih poruka na veći broj adresa ili news grupe.
- nezakonit ili neautoriziran pristup drugim mrežama i računalima - Ilegalan pristup
udaljenim mrežama ili računalima i pokušaji narušavanja sigurnosti ove i drugih mreža i računala (poznato kao "hacking" i "cracking") strogo su zabranjeni. Također sve aktivnosti usmjerene ka proučavanju sigurnosti ove i drugih mreža i računala (korištenje programa tipa nmap, Nessus, port scanning, brute force attacks,...) su zabranjene
- druge nedopuštene aktivnosti - Oglašavanje, predstavljanje, demonstriranje ili na neki drugi način pružanje pristupa sadržajima, programima i servisima čija se namjena i upotreba krši ovim uvjetima, što uključuje i aktivnosti kao što su spam, učestali ping, flooding, mail bombing, Denial Of Service napadi, pokušaji namjernog preopterećenja sustava i slično je nedopušteno

Članak 12.
Čuvanje tajnosti podataka
(1) Članovi Udruge, a posebno oni koji imaju mogućnost uvida u osobne i poslovne podatke koji se prikupljaju, pohranjuju i obrađuju u sustavu Udruge, kao i korisnici tih podataka obvezni su čuvati tajnost podataka.
(2) Korisnici koji uoče da neovlaštene osobe koriste osobne i poslovne podatke, odnosno da se takvi podaci daju trećim osobama, obvezni su o tome odmah obavijestiti predstavnike Udruge ili Upravni odbor. Ovlasti za uvid u podatke pohranjene u bazi Udruge daju vlasnici određenih podataka, a odnosno njih može dati isključivo vlasnik tih podataka.

Članak 13.
Povreda obaveza
(1) U slučaju da članovi uoče da korisnik svojim ponašanjem, ili nepridržavanjem odredbi ovog Pravilnika narušava sustav reda i sigurnosti Udruge, ili da se uz njegova dopuštenja neovlašteno koriste treće osobe dužni su mu blokirati pristup uz obvezu da o tome odmah obavijeste tehničku službu Udruge.
(2) Ako uočeno nepridržavanje odredbi ovog Pravilnika ima obilježja krivičnog, ili
prekršajnog djela članovi tehničke službe dužni su o tome odmah izvijestiti Upravni odbor, koji će o istome izvijestiti nadležne državne organe odnosno ustanove.

Članak 14.
Završne odredbe
(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu odmah, a primjenjuje se od 3. travnja 2005. godine.
(2) Pravilnik će biti dostupan javnosti, te svakom već postojećem - odnosno budućem članu Udruge na Internet stranicama Udruge www.upit.siroki.net